Samtal och folkmusikens självbild och framtid
Fredag 7/10 kl.16, Terassen

I folkmusikkretsar lever begrepp och ideologier som formats av insamlare och forskare under 200 år, ett tankegods som starkt präglar bilden av vad folkmusik ”är”. Dessa idéer bryts nu mot de nya strömningar och förhållningssätt som möter oss genom globalisering och andra samhällsförändringar. Diskussionerna går heta, inte minst i sociala media.

Å ena sidan…
Amatör- och deltagarkultur, spelman.
Informella möten, stämmor, dans, köket.
Historia, tradition.
Nationalism, provinsialism.
Anonymt, kollektivt skapande.

Å andra sidan…
Professionalism, teknisk skicklighet, artist.
Scenen, inspelningsstudion, media.
Nutid, Cross Over.
Omvärld, gränsöverskridande.
Skapande individ, konstnär.

Vi har samlat tre musikforskare, en idéhistoriker och tre utövare/beforskade till samtal kring frågor som…

• Hur kan dagens folkmusikforskare vara till hjälp i arbetet med positionering och att göra val inför framtiden?
• Hur synliggör vi den ”tysta kunskap” som genren besitter i utövande, förmedling etc?
• Drivkrafter och mål idag skiftar starkt i olika delar av genren, är en gemensam genreidentitet längre möjlig eller ens eftersträvansvärd?

Medverkande samtalspar
Owe Ronström är professor i etnologi vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet och docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Han disputerade 1992 med avhandlingen ”Att gestalta ett ursprung. Dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm.” Ronström har därefter forskat och publicerat ett stort antal arbeten om bl a musik, dans, etnicitet, mångkultur och kulturarvspolitik. Verksam som musiker, kompositör och dirigent, i grupperna Orientexpressen, Gunnfjauns Kapell och Gotlands Balalajkaorkester.
Leif Stinnerbom är spelman, folkmusiker och dansare, etnolog och musikvetare och har sedan 1987 arbetat professionellt med teater. Konstnärlig ledare och teaterchef på Västanå Teater sedan 1990, regissör, koreograf och dramatiker, ca 100 olika uppsättningar i Sverige, Norge och Danmark. Han har undervisat folkmusiker och andra musiker i sceniskt framträdande i många olika sammanhang, främst i Norge, men också i Sverige.

Susanne Rosenberg är folksångerska och prefekt på institutionen för folkmusik på Kungl. Musikhögskola. I sitt nyligen avslutade konstnärliga doktorandarbete – ”Kurbits-ReBoot, svensk folksång i ny scenisk gestaltning” – undersöker hon improvisation och gestaltning.
Ami Petersson Dregelid är dansare och pedagog med stor erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Hon jobbar bl a på KMH och Doch i Stockholm samt på Eric Sahlströminstitutet i Tobo. För Ami är samspelet med musiken och danspartnern centrala och hon har under många år undersökt och utvecklat metoder att förmedla det när hon undervisar.

Dan Lundberg musiketnolog och chef för Arkiv och biblioteksavdelningen på Musikverket (Svenskt visarkiv, Musik- och teaterbiblioteket och Caprice Records). Han har också bakgrund som musiker ibland annat Orientexpressen. Dan har forskat om bl.a. musik och identitet och är författare till flera läroböcker på folkmusikområdet.
Anna Nyander är dansare och danspedagog, djupt rotad i den sydsvenska danstraditionen. Hon är utbildad på folkdanslinjen på Danshögskolan och har även gått kurser i dansetnologi, både i Sverige och internationellt. Nu arbetar hon dessutom som forskningsarkivarie inom dans på Visarkivet, där Arkivet för folklig dans numera finns.

Kristian Petrov är docent i idéhistoria och lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet. Hans intressen rör frågor om politiska ideologier, globalisering, mångkultur och den digitala tidsåldern. Hans uppgift är att kommentera och reflektera kring samtalen utifrån sin forskning.

Detta samtal är en del i en serie samtal om folkmusiken och görs i ett samarbete mellan Västanå Folk, Folkmusikens hus, Kungliga Musikhögskolan, Gotland Campus-Uppsala universitet, Karlstad universitet, Svenskt visarkiv, Linköpings folkmusikfestival och TYP kulturkapital. Med stöd av Statens musikverk.