Dessa stadgar gäller från 2013-03-02.

1. Namn och syfte

Folkmusikföreningen Östgötafolk är en ideell och demokratisk förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Östgötafolk har till ändamål att: 

 • Göra folkmusiken lättillgänglig för allmänheten
 • Stödja lokala spelmäns spel till dans
 • Vara en träffpunkt för de som tycker om att sjunga, spela och dansa till folkmusik

2. Medlemskap

Medlemskap erhålles för ett år i taget genom inbetalning av fastställd medlemsavgift.

Medlem som bevisligen skadar Föreningen eller dess syften kan, efter varning, uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig. För beslut om uteslutning krävs enhällighet i styrelsen. Av styrelsen utesluten medlem har rätt att få beslutet överprövat av ett årsmöte. Årsmötet tar då beslutet med enkel majoritet.

3. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår bestäms av årsmötet. Styrelsen kan, i särskilda fall, besluta om befrielse eller nedsättning av medlemsavgift.

4. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med ordinarie årsmöte det närmast påföljande året.

5. Revision

Årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra (4) veckor före årsmötet.

6. Årsmöte

Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ och ordinarie sådant skall äga rum under mars eller april månad. Tidpunkt för årsmötet skall meddelas alla medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet. Kallelse med föredragningslista och handlingar skall kungöras senast två (2) veckor före årsmötet. Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Årsmötet är beslutsmässigt med de närvarande röstberättigade medlemmarna. Varje närvarande medlem på årsmötet har en (1) röst. Beslut i frågor av ekonomisk betydelse för Föreningen får inte fattas, om de inte varit kungjorda tillsammans med kallelsen till årsmötet. Omröstningen skall ske öppet; dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottdragning.

Mötesordförande får inte sitta i styrelsen.

7. Dagordning vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behörighet.
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Föredragning av årsredovisning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Behandling av motioner och propositioner.
 8. Beslut om verksamhetsplan.
 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
 10. Fastställande av budget.
 11. Val av föreningsordförande, kassör samt minst tre (3) övriga styrelseledamöter.
 12. Val av minst en (1) revisor och en (1) ersättare.
 13. Val av eventuellt övriga funktionärer.
 14. Val av minst två (2) ledamöter till valberedningen varav en (1) sammankallande.
 15. Behandling av övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

8. Extra årsmöte

Styrelsen eller revisorerna äger rätt att kalla till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om minst en sjättedel (1/6) av medlemmarna begär det. Det extra årsmötet måste äga rum inom två (2) månader från det att begäran inkommit till styrelsen. Tidpunkt för extra årsmöte skall meddelas alla medlemmar senast tre (3) veckor före mötet. Kallelse med föredragningslista och handlingar skall kungöras senast två (2) veckor före mötet.

Ett extra årsmöte är beslutsmässigt med de närvarande röstberättigademedlemmarna. Varje närvarande medlem på ett extra årsmöte har en (1) röst. Vid ett extra årsmöte får endast det, som föranlett mötet, upptas till behandling. Omröstningen skall ske öppet; dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottdragning.

Mötesordförande får inte sitta i styrelsen.

9. Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för den löpande verksamheten. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter, vilka utses av årsmötet. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt på sitt första sammanträde efter årsmötet, då en sekreterare väljs.
Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemötena skall det föras protokoll.

10. Teckningsrätt

Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Dessa har rätt att efter styrelsebeslut, utfärda eller återkalla fullmakt för annan medlem att företräda Föreningen i särskilda ärenden. Fullmakten skall vara skriftlig och tidsbegränsad.

11. Ändring av stadgar

Förslag om stadgeändring måste vara styrelsen tillhanda senast 31 januari och kungöras tillsammans med årsmöteskallelsen. För beslut om stadgeändring fordras minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade medlemmarna på ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
Det går inte att rösta blankt vid omröstning om stadgar, varje blankröst är en röst emot förslaget.

12. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Föreningen kräver minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten. Årsmötena skall äga rum med minst två (2) månaders mellanrum och minst ett (1) av dem skall vara ett ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning av Föreningen skall kungöras tillsammans med kallelsen till årsmötet. Vid upplösning av Föreningen skall eventuella tillgångar tillfalla Folkungagillet och Östergötlands spelmansförbund med hälften var.
Det går inte att rösta blankt vid omröstning om upplösning av Föreningen, varje blankröst är en röst emot förslaget.